Tomiki Aikido Koryu Dai San Kata Demonstrated by Shaun Hoddy & Paul O’Connell. http://www.tomiki-aikido.org Suwari Waza, Tachi waza Tanto Dori,┬áTachi Dori, Jo Dori Jo No Tsukai, Tachi Tai Tachi Suwari waza Oshi Taoshi Gyakugame ate Kote Gaeshi Ryotemochi sukui nage Tenkai Kote Hineri Shiho Nage Gedan Ate Hiji Kime Tachi Waza Kote Mawashi Uchi Tenkai […]